METODOLOJİ: Tasarım Odaklı Düşünme

TOD gereksiz iş karmaşıklığının kalbine müşteri, kullanıcı ve çalışan deneyimlerini koyar. Derinlemesine bilgiyi, eğlenceli ve iteratif üreterek somut çıktılara götürmektir.

*Tasarım Odaklı Düşünme, Grounded Theory yaklaşımını baz alan teori ile ağırlıklı olarak Stanford Üniversitesi, d.school ile ortaya konuldu.

Empati
Kafandaki hipotezlerle başlama, empati kur, problemin neler olduğunu insanlarla beraber keşfet
Problem tanımı
Empati aşamasında topladığın bilgileri sistemaktik analiz et, problemi yada konuyu tanımla
Derinlemesine anlamak
Konuyu derinlemesine çalış, tüm aktörleri dahil et
Çözüm prototipleri sunmak
Çıktıları sonuçlara dönüştürmeye başla, ürün / servis prototipleri yarat
Çözümleri uygulamalı test etmek
Bulduğun çözümleri doğru kabul etmeden önce test et.

Bilgi Üretme Anlayışımız

Yeni çağda yeni yöntemler gerekli

Yöntem sürekli değişen ve gelişen bir alandır. Yoksa bilim olmazdı, dogmalarla konuşurduk.

Dinle, anla, işbirliği yap

Dijital Çağ, İşbirliği Çağı (Era of Collaboration) olarak da adlandırılmakta. Paylaşım ekonomisi işbirliği ile şekillenmekte. Yeni çağın paradigması, katılımcı paradigma. Tüketicinle, çalışanlarınla beraber tartış, yarat..

İnsanı her şeyin merkezine koy: Kim Özne / Kim Nesne

Bilimin nesnesi artık bilimin öznesi. İnsan denek, cevaplayıcı, Informant değildir. Aksine bilgiyi onlarla beraber keşfederiz, üretiriz. Bilim insanı da araştırma konusu olan kitle de birer katılımcı pozisyonundadır ve aynı zamanda öznesidir.

Yani nasıl yapıyoruz?

  • İnsanı merkeze alarak
  • Davranışa odaklanarak indirgemeci ölçme yerine bağlamsal veriye odaklanarak
  • Sosyal bilimlerin kapsamlı tekniklerini kullanarak
  • Sistematik analizler ile veriyi şeffaflaştırarak
  • Bulguları prototiplere taşıyarak
  • Mükemmele ulaşana kadar süreci döngüsel yürüterek
  • Ve her aşamasında sizinle iş birliği yaparak.

BİLGİ ÜRETME ARAÇLARIMIZ

Etnografi katılımcı gözlemlerle, insanlarla yaşayarak onları kendi doğal ortamlarında anlayabilmektir.

Yoğun Betimleme (Thick Description) , ünlü antropolog Clifford Geertz’in (1973) vurguladığı bir terimdir. Bağlamsal, zengin veri sunabilen sadece davranışa odaklanmayan bir yaklaşımı ifade eder.

Etnografi ürün / servis kullanımında yaşanan tüm etkileşim ve eylemleri, mikro anlardan yola çıkarak “nasıl” “neden” “neyle ilişkili” boyutları ile bağlamsal bir veri sunar.

Otofotografi çalışanları, kullanıcıları ve müşterileri bilgi inşa sürecinin birer aktörü haline getirmektir.

Bu yöntem dünyayı bir başkasının gözünden görmeyi hedefleyen etnografik saha araştırması desenidir.

Sözcükler, neyin görüldüğünü hiçbir zaman tümüyle kuşatamaz. Diyalog, sıklıkla neyin görüldüğünü sözelleştirme girişimidir, “metaforik olarak ya da harfi harfine ‘şeyleri nasıl gördüğünüzü’ açıklama girişimi ve ‘onun nasıl gördüğünü’ keşfetme girişimidir (Berger, 1972).

Etkileşimsel sahnede temel olan Psikodrama, ‘zihnin hareketi’ demektir. Anlam dünyalarını eylem yolu ile sahneye taşır. Anlam dünyasını oluşturan deneyimler arasındaki bağlantıların açığa çıkmasını sağlar. Spontanlık, eylem, yaratıcılık ve empati odaklıdır. Bilinç alanının genişlemesini amaçlar.

Psikodrama görünmez olan bilgiyi görünür kılar. Çünkü herkes bir role girer ve bilinçaltından konuşmaya başlar. Deneyimin bireysel ve kolektif parçalarının araştırıldığı bir araştırma sahnesidir.

Üstü örtük kantitatif veri toplama yöntemidir. Davranışsal Ekonomi’de ortaya konulan insanın Sistem 1 yapısından yani spontan, hızlı, iç güdüsel cevapları zaman bazlı tepkisel hıza dayalı almayı sağlamaktadır.

Böylelikle, Sistem 2’den düşünülerek ancak gerçeği yansıtmayan, “sosyal olarak beklenen” ve “kalıp yargılar” yanıtlar değil, Sistem 1’deki gerçek yanıtlar alınır.

Yaşadığımız anılar sadece olaylar değildir. Olaylara ilişkin yorumları da içinde barındırır. Olayda kimlere ne sorumluluk atfedildiği, ne tür ders çıkarıldığı ve hangi duyguların yaşandığı bir çok değerli veriyi içermektedir.

Bellek panoraması bilişsel psikoloji yaklaşımı ile anılara odaklanarak, 3 boyutlu analizleri içermektedir.

Böylece çalışılan konuya dair panorama ortaya konularak, duygu ve zihinlerde oluşan algıların altındaki faktörlere erişilir.

Her bireyin dış dünyayı kendisine özgü bir biçimde algılaması olduğu gibi, her bireyin deneyimleri var.

Buna göre birey markanın / ürünün / hizmetin kendisinde oluşturduğu algıyı anlar ve dış dünyaya kendi penceresinden bakar. Yaşanmış deneyime (lived experience) ve bu deneyimin insanlar için anlamına odaklanır.

Birebir yapılan derinlemesine görüşmelere göre (indepth interview) çok daha derin, kapsamlı bir diyalog ve içsel yolculuğa sahiptir.

Bilgi Mimarisi dijital ürün / servislerin yapısal tasarımı, organizasyonu, arama yapılandırması ve navigasyon sistemlerinin tasarımı yapılmaktadır.

Wireframe tasarımları ile bilgi mimarisi sonrası içerik iskeleti oluşturulur ve UI tasarımına hazır hale getirilir.

Kullanılabilirlik araştırmalarının önemli bir aşamasını Göz testleri (eye-tracking) oluşturur. Bu yöntem, sayfalarda yer alan objelerin performansı ve sitenin amacına uygunluğu maksimize etmek için idealdir.

Yüzlerce sayfa alan verisi içerisinden sadece bir kaç alıntı ile yetinebilen; izlenimlerin ötesine geçemeyen Moderatörün subjektif değerlendirmesi değil, verilerin sistematik analizi veri inşa etmede önemlidir. CAQDAS ile semantik analiz, duygu analizi ve metin analitiği en ileri boyutlarda gerçekleştirilir.